Učitavanje

Imate pitanja? 057/316-772

Potrebno za vizu

MAĐARSKA VIZA
Dokumentacija potrebna za dobijanje vize:
I Opšti uslovi:
- važeći pasoš (koji vrijedi duže od 3 mjeseca nakon isteka vize);
- jedna fotografija formata kao za pasoš;
- čitko u potpunosti popunjen i vlastoručno potpisan formular;
- putničko-zdravstveno osiguranje;
Da bi ispunio uslove aplikant osim ispunjavanja opštih uslova mora također prikazati potvrdu o finansijskim mogućnostima i potvrdu o razlogu putovanja.
II Finansijska mogućnost aplikanata se mora dokazati sa jednim od sljedećih dokumenata:
- original platne liste izdate od strane poslodavca ili
- tromjesečni izvod bankovnog računa ili odrezak od zadnje penzije ili
- potvrda o registraciji u koliko je privatnik ili
- važeća karta, potvrda o plaćenom putovanju, smještaju ili
- u slučaju maloljetnika potvrda staratelja da će snositi troškove putovanja
III Razlog putovanja se dokazuje sljedećim dokumentima
1. U slučaju turističke vize:
- potvrda turističke agencije; ili u slučaju individualne posjete: unaprijed plaćen smještaj;
2. U slučaju edukativnog ili drugog naučnog ili profesionalnog treninga:
- potvrda od strane institucije koja poziva, potvrda o očekivanom smještaju u Mađarskoj;
3. U slučaju posjete:
- oficijelno pozivno pismo izdato od strane Odjela za useljeništva i državljanstva pri policiji ili pozivno pismo ovjereno od strane javnog notara, fotokopija ličnog dokumenta (pasoša) osobe iz Mađarske koja poziva
4. U slučaju njegovanja porodičnih veza:
- potvrda aplikanta o porodičnoj vezi, izjava aplikanta u vezi boravka i smještaja u Mađarskoj potpisana svojeručno. Uz izjavu treba naznačiti stepen porodične veze, ime i prezime člana porodice, adresa i broj telefona.
5. U slučaju poslovnog putovanja:
- ako postoji poslovni partner u Mađarskoj: pozivno pismo od strane partnera, potvrda o poslovnim odnosima ili potvrda od lokalne privredne komore o postojanju poslovnog kontakta i potvrda o mjestu boravka u Mađarskoj.
6. U slučaji liječenja:
- potvrda od strane zdravstvene institucije koja prima aplikanta, uključujući i reference da postoji finansijsko pokriće, i ostala medicinska dokumentacija, potvrda o mjestu boravka u Mađarskoj.
UPOZORENJE
- Osim gore naznačenih dokumenata konzul ima pravo da traži dodatne dokumente, potvrde;
- Po mogućnosti dokumenti moraju biti original ili ovjerene fotokopije;
- Konzul ima pravo da ispita vjerodostojnost priloženih dokumenata. U slučaju navođenja neistinitih podataka zahtjev za vizu se automatski odbija.

 
ČEŠKA VIZA
- pasoš – važnost pasoša 3 mjeseca po povratku
- 1 fotografija
- uvjerenje o zaposlenju
- obavezno zdravstveno osiguranje tokom boravka

Penzioneri:
- pasoš
- 1 fotografija
- posljednji ček od penzije

Učenici i studenti:
- pasoš
- 1 fotografija
- uvjerenje o školovanju
- ako je dijete maloljetno a ide u pratnji jednog roditelja saglasnost ovjerena Apostil pečatom.

Agencija da obezbjedi :
-rezervacija hotela
-dokaz o uplati 50 % ali na češki račun
-plan i program putovanja
-molba na memorandumu naslovljena na ambasadu sa imenima i prezimenima brojevima pasoša
- kopija saobraćajne

Termin se ranije zakazuje kontakt osoba Alma
Viza se naplacuje 35 evra ili ako se radi o ekskurzijama osnovnih i srednjih skola kao i fakulteta viza je besplatna


POLJSKA VIZA

- formular
- pasoš – važnost pasoša 3 mjeseca po povratku
- kopija pasoša
- radna knjižica i kopija radne knjižice
- M-2 i kopija M-2 obrasca
- potvrda o zaposlenju
- kućna lista
- PZO – premija 30.000 Eura
- 1 slika

Studenti:
- indeks
- kopija indeksa
- potvrda da je redovan student
- platne liste roditelja
- kućna lista
- rodni list

Đaci:
- đačka knjižica
- kopija đačke knjižice
- rodni list
- potvrda da je redovan učenik
- vjenčani list od roditelja
- saglasnost ovjerena Apostil pečatom od roditelja ako dijete putuje samo ili u pratnji jednog roditelja.

Od agencije:
- swift o uplati hotelu
 

 
FRANCUSKA VIZA
 
 • formular
 • pasoš – važnost pasoša 6 mjeseca po povratku
 • kopija pasoša
 • kopija radne knjižice
 • kopija M-2 obrasca
 • potvrda o godišnjem odmoru na memorandumu firme
 • 3 zadnje platne liste
 • kućna lista
 • PZO – premija 30.000 Eura
 • 1 slika-nalijepiti

Studenti:
- indeks
- kopija indeksa
- potvrda da je redovan student
- platne liste roditelja
- kućna lista
- rodni list

Đaci:
- đačka knjižica
- kopija đačke knjižice
- rodni list
- potvrda da je redovan učenik
- vjenčani list od roditelja
- saglasnost ovjerena Apostil pečatom od roditelja ako dijete putuje samo ili u pratnji jednog roditelja.EGIPATSKA VIZA 

 • pasoš
 • kopija pasoša
 • pasoš mora da važi 3 mjeseca po isticanju vize
 • popunjen formular
 • vaučer ili potvrda rezervacije
 • 1 fotografija

ŠPANSKA VIZA

 

 • Pasoš čija je važnost duža od 90 dana.
 • Popuniti molbu za izdavanje vize u dva primjerka i na svaki zalijepiti po jednu noviju fotografiju.
 • Potvrda iz CIPS-a o prebivalištu + prevod
 • Ovjerena fotokopija M-2 obrasca
 • Zaposleni - Potvrda o zaposlenju sa navedenim primanjima + prevod, ili javni dokumenat koji potvrđuje da podnosilac molbe posjeduje firmu + prevod, ili vlasništvo koje mu izdavanjem donosi prihode + prevod.
 • Penzioneri – Potvrdu da prima državnu penziju sa iznosom + prevod, ili potvrdu od banke o posjedovanju sredstava na računu sa navedenim iznosom + prevod.
 • Djeca, učenici i studenti, Formulario u 2 primjerka za maloljetne + individualno - zvanična izjava oca ili majke o prihvatanju troškova povratka u BiH, + potvrda o zaposlenju i primanjima roditelja
 • Polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja za dane boravka u Španiji čije je pokriće najmanje 30 000 eura.
 • Potvrđena rezervacija o smještaju ili od hotela ili od strane agencije iz Španije sa periodom boravka podnosioca molbe.
 • Podnosilac molbe predaje dokumenta najmanje petnaest dana prije putovanja.
 • Rezervacija prevoza ( print avio karte ).

AUSTRIJSKA VIZA

Potrebna dokumentacija:
 1. potpuni i istinito popunjen obrazac zhtjeva za vizu, sa svojeručnim potpisom podnosioca zahtjeva;
 2. 2 aktuelne fotografije u boji, formata za pasoš, prema važećim ICAO-propisima;
 3. prostorno i vremenski važeći pasoš (pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca duže od zatražene vize);
 4. kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podatcima, kao i ranije šengenske vize);
 5. dokaz o važećem radnom odnosu u originalu, sa prevodom na njemački; datirana i potpisana potvrda bosanskohercegovačkog poslodavca o radu i plati, obavezno na memorandumu firme (u originalu; obavezno navođenje adrese, telefonskog broja firme); potreban je i podatak o funkciji i trajanju zaposleničkog odnosa, kao i podatak o pravu na godišnji odmor;
 6. radna knjižica u origanalu, i dobro čitljiva kopija;
 7. M2 obrazac – original, i dobro čitljiva kopija;
 8. penzioneri: original potvrde o isplatu, i dobro čitljiva kopija;
 9. učenici/studenti: potvrda škole u originalu, i kopija;
 10. putničko osiguranje za zamoljeni vremenski period putovanja, odnosno boravka, sa najmanjom sumom pokrića u iznosu od EUR 30.000, i područjem važenja za ‘’šengenske države’’
 11. potvrda ili vaučer putničke agencije ili operatera putovanja, kao potvrda rezervacije jednog organizovanog putovanja;
 12. dokaz o finansijskim sredstvima (kreditne karte, izvodi iz banke, štedne knjižice itd)
 13. eventualno drugi dokumenti, u svrhu dokumentovanja porodičnih ili privrednih veza sa domovinom (npr. porodica: vjenčani list; rodni listovi; vlasništvo stana ili kuće; posjedovanje zemlje);
 14. u slučaju maloljetnika (ispod 18 godina): kopija rodnog lista, ovjerena izjava saglasnosti ovlaštenog odgajatelja u originalu, kao i kopija pasoša ovlaštenog odgajatelja;
 15.  administrativna taksa za obradu zahtjeva u visini od 35 EUR-a, u domaćoj valuti (70,00KM); u slučaju odbijanja vize – taksa se ne vraća
 
Ambasad zadržava pravo, da u pojedinim slučajevima pozove podnositelje zahtjeva za vizu na opširan intervju.

 


GRČKA TURISTIČKA VIZA

 
Potrebna dokumentacija za podnešenje Zahtjeva za turističku/tranzit vizu:
 
-          uredno ispunjen i potpisan formular/aplikacija za vizu – LATINIČNIM ŠTAMPANIM SLOVIMA;
-          2 novije fotografije (formata za pasoš);
-          važeći pasoš i fotokopija istog;
-          potvrda o rezervaciji hotela i Vaučer (Voucher) ili garantno pismo osobe koja Vas poziva u Grčku, odnosno krajnje destinacije (za tranzit vizu);
-          dokaz o Vašem finansijskom stanju (npr. račun iz banke, fotokopija štedne knjižice,...);
-          potvrda o zaposlenju, studiranju, penzionisanju:
a)      za lica u radnom odnosu:
Fotokopije: Ugovora o radu (potvrda o zasnivanju radnog odnosa), radna knjižica,
PIO (M2) obrazac / Dostaviti original na uvid;
b)      za nezaposlena lica: potvrda sa biroa;
c)      za penzionere: posljednji ček od penzije;
d)     za učenike: potvrda od škole, rodni list,
za maloljetna lica – ovjerena saglasnost oba roditelja sudskim pečatom
(APOSTILL pečat), uvjerenje iz matične knjige umrlih, ukoliko je jedan od roditelja preminuo. UKOLIKO MALOLJETNI PUTUJU BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA;
e)      za studente: potvrda od fakulteta, index sa ovjerenim tekućim semestrom;
-          kućna lista ovjerena u opštini;
-          zdravstveno putno osiguranje za dane boravka u Grčkoj. Vrsta osiguranja: osiguravajući paket iznad 30.000 EUR;
-          taksa za vizu, koja se uplaćuje u Konzularnom odjeljenju prilikom predaje zahtjeva, isključivo u gotovini – KM:
-          SVA DOKUMENTA MORAJU BITI PREVEDENA NA GRČKI ILI ENGLESKI JEZIK – NEZVANIČNO, TJ. BEZ OVJERE SUDSKOG TUMAČA.
 
NAPOMENA: pored navedenih dokumenata, koja su obavezna, postoji mogućnost da prilikom predaje zahtjeva budu zatražena i dodatna dokumenta koja će podnosilac zahtjeva naknadno priložiti.
 
U SLUČAJU NE ODOBRAVANJA VIZE UPLAĆENA TAKSA ZA VIZU SE NE VRAĆA!!!!

 

ITALIJANSKA TURISTIČKA VIZA

 
Osobe sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje namjeravaju tražiti turističku vizu za Italiju na period ne duži od 90 dana, zahtjev za vizu moraju dovoljno ranije predati od dana određenog za putovanje lično na šalter Ureda za vize.
Uz formular ''Zahtjev za vizu'', u potpunosti ispunjen latiničnim pismom, italijanskim, engleskim, hrvatskim, bosanskim ili srpskim jezikom, štampanim slovima ručno ili pisaćim strojem, i dvije fotografije, treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Pasoš koji važi najmanje 3 mjeseca po isteku vize; (original i fotokopija)
2. Dokumentacija koja se tiče posla koji podnosilac zahtjeva obavlja:
za zaposlene
- pismo poslodavca u kojem stoji njegova funkcija u preduzeću, datum stupanja na posao, dohodak i da li se zahtjev zaposlenoga da odsustvuje sa posla podudara sa danima plaćenog odmora na koji zaposleni ima pravo,
- radna knjižica i obrazac M2 (original i fotokopija)
za samostalne djelatnike
- registracija preduzeća ili dokumentacija o obavljanju poljoprivrednih aktivnosti (original i fotokopija),
- radna knjižica i obrazac M2 (original i fotokopija)
za studente i učenike
- fakultetska ili školska dokumentacija (indeks ili đačka knjižica)
- dokumentacija koja se tiče zaposlenja i ekonomskog stanja roditelja, ukoliko zavise od njih
- za maloljetne osobe, ako putuju bez jednog ili obadva roditelja saglasnost roditelja ovjerena u sudu Apostil pečatom
- za maloljetne međunarodni rodni list
3. Dokumentacija koja se tiče Vašeg ekonomskog stanja, na primjer:
- dokumentacija koja dokazuje eventualno posjedovanje nekretnina ili uživanje neke rente ili drugog izvora zarade,
- izvod iz eventualnih bankovnih računa (ličnih ili od preduzeća) ili kreditne kartice,
- eventualne porezne prijave, izjava o dohotku, zaključni računi preduzeća, itd,
4. Finansijska sredstva neophodna za izdržavanje u toku boravka u Italiji i za eventualnu kupovinu putne karte (putnički čekovi, kreditne kartice, bankarska garancija)
5. Povratna putna karta ili rezervacija ili dokumentacija o automobilu ako se putuje vlastitim vozilom (original i fotokopija)
6. Dokumentacija u vezi sa mogućnošću smještaja u Italiji (potvrda o rezervaciji hotela ili izjava fizičkog lica o mogućnostima za smještaj u stambenim prostorijama u njegovom vlasništvu u dvije kopije – potpis na izjavi ne treba ovjeravati ako se uz izjavu dostavi fotokopija dokumenta za identifikaciju osobe koja je izjavu potpisala – odnosno dokument iz kojeg se vidi da je fizičko lice vlasnik stambenog objekta u Italiji)
7. Zdravstveno osiguranje koje vrijedi za sve zemlje Evropske Unije (original i fotokopija)
 
Neće biti prihvaćeni nekompletni zahtjevi. Ambasada zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju. Podnešena dokumentacija ostaje u arhivu Ambasade. Ambasada ne garantuje izdavanje vize i u slučaju posjedovanja sve potrebne dokumentacije.  

NJEMAČKA VIZA

DOKUMENTACIJA :
- pasoš, koji važi još najmanje 3 mjeseca nakon isteka tražene vize
- kopija pasoša
- 2 popunjena zahtjeva za vizu
- dokaz o zdravstvenom osiguranju za inostranstvo (osim prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje tranzitne vize)
- 2 novije fotografije, formata za pasoš
- taksu za obradu zahtjeva u visini od 70 KM; maloljetna djeca plaćaju 35 KM
- za bračne drugove i maloljetnu djecu njemačkih državljana ili državljana zemalja Evropskog Ekonomskog Prostora (EWR) izdavanje vize je besplatno.
 
SVA DALJA DOKUMENTA SE PREDAJU UVIJEK ORIGINALI I PO 1 FOTOKOPIJU
 
TURISTIČKA VIZA :
- garantno pismo od osobe koja Vas poziva, izdato u nadležnom Uredu za strance u Njemačkoj
ili : dokaz da raspolažete sa dovoljno sopstvenih sredstava za finansiranje troškova boravka ( npr. izvod sa računa, potvrda o primanjima itd.)
- za vlasnike privatnih firmi u BiH : - upis u registar privatnih preduzeća
                                                          - potvrda o plaćenom porezu, ne starija od 6 mjeseci
- za zaposlene u BiH : - potvrda od poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
      - rješenje o odmoru
      - dokaz o socijalnom i penzionom osiguranju na formularu M2
      - radna knjižica
- za studente : - potvrda od fakulteta o studiranju i indeks na uvid
- za učenike : - potvrda o pohađanju škole odnosno potvrda o oslobađanju od nastave
- za poljoprivrednike : - izvod iz katastarskog ureda o zemljišnom posjedu
- za maloljetnu djecu : - ukoliko djeca putuju samo sa jednim roditeljem ili sama, potrebno je priložiti u sudu ovjerenu punomoć od drugog roditelja odnosno od oba roditelja. Ukoliko su roditelji razvedeni : dokaz o starateljstvu (presudu o razvodu braka) sa odgovarajućom sudskom punomoći od strane staratelja.
 
POSLOVNA VIZA :
- dokaze o poslovnoj saradnji (npr. carinske potvrde, kupoprodajni ugovori, računi itd.)
- za vlasnike privatnih firmi u BiH : - upis u registar privatnih preduzeća
                                                                  - potvrda o izmirenom porezu, ne starija od 6 mjeseci
- za zaposlene : - potvrda od poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
                               - dokaz o socijalnom i penzionom osiguranju na formularu M2
                               - radna knjižica
                             - izjava o preuzimanju svih putnih troškova od strane poslodavca
                             - zadnji bilans uspjeha od poslodavca
- za profesionalne vozače : - vozačka i saobraćajna dozvola
- posjetioci sajma / izlagači na sajmu : - dokaz o zaposlenju (vidi gore), ulaznicu za sajam odnosno dokaz o registraciji na sajmu, u datom slučaju rezervaciju hotela.
 
LIJEČENJE U NJEMAČKOJ
- potvrda od bolnice o zakazanom terminu za liječenje / o trajanju liječenja i o dogovoru u vezi preuzimanja troškova liječenja
- u datom slučaju dokaz da raspolažete sopstvenim finansijskim sredstvima za liječenje ili dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju koje će preuzeti troškove planiranog liječenja
- dokaz o finansiranju putnih i boravišnih troškova (u datom slučaju, garantno pismo)
dalja dokumentacija za maloljetnu djecu : vidi turistička viza
 
TRANZITNA VIZA :
- dokaz o dozvoli ulaska (npr. viza) u zemlju krajnjeg odredišta
- dokaz o prevoznom sredstvu (npr. avionska ili autobuska karta)
 

RUMUNSKA VIZA

 

 • pasoš – da važi još tri mjeseca po isteku vize
 • kopija pasoša
 • 1 fotografija
 • PZO
 • vaučer
 • kopija saobraćajne dozvole
 • kopija vozačke dozvole
 • kopija zelenog kartona
 
Predaja dokumenata ponedjeljak i utorak od 9:30 – 11:30h.
Podizanje pasoša petkom od 9:30 – 11:30h.
 
Putnici moraju lično predati dokumenta u Ambasadu u Sarajevu.